Deutsch Englisch Vietnamesisch

1. ochrona danych w skrócie


Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można Państwa osobiście zidentyfikować. Bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w nadruku tej strony internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony, Twoje dane są zbierane, gdy je nam przekazujesz. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Twoją zgodą przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzasz stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

W każdej chwili mają Państwo prawo do otrzymania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania korekty lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę na przyszłość. Mają Państwo również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W tej sprawie oraz w innych kwestiach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w nadruku.

2 Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym można Państwa osobiście zidentyfikować. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu jest to robione.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówka dotycząca urzędu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

TSA Stahl-und Anlagenbaugesellschaft mbH
Wolfgang Schmid
Rudolf-Breitscheid-Strasse 22
01983 Großräschen

Telefon: +49 (0) 35753 / 31 85
E-mail: info@tsa-grossraeschen.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail lub podobne).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć udzieloną już zgodę. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 DSGVO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ DEKLARACJI OCHRONY DANYCH. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 DSGVO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 NIEMIECKIEJ USTAWY O OCHRONIE DANYCH).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w wykonaniu umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z “https://” na “https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących tematu danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w nadruku.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w odcisku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

Jeśli kwestionujesz prawidłowość przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbyło się/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych zamiast ich usunięcia.
W przypadku wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 (1) DSGVO należy przeprowadzić wyważenie Państwa i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być – oprócz przechowywania – przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3. gromadzenie danych na tej stronie

Cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookies. Cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w Państwa urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub na stałe (cookies trwałe) w Państwa urządzeniu końcowym. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Trwałe pliki cookie pozostają przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu, gdy sami je Państwo usuną lub gdy zostaną automatycznie usunięte przez Państwa przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach, po wejściu na naszą stronę, na Państwa urządzeniu końcowym mogą być również zapisywane pliki cookies firm trzecich (pliki cookies firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z określonych usług firmy zewnętrznej (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru widowni internetowej) są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, przechowywanie danych plików cookie opiera się wyłącznie na tej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO); zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalali na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

O ile pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analitycznych, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.Zgoda na przechowywanie plików cookie z Borlabs Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody na pliki cookie Borlabs Cookie, aby uzyskać Twoją zgodę na przechowywanie określonych plików cookie w Twojej przeglądarce i udokumentować to w sposób zgodny z ochroną danych. Dostawcą tej technologii jest Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (zwana dalej Borlabs).

Gdy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, w Państwa przeglądarce zapisywany jest plik cookie Borlabs, w którym zapisywane są wyrażone przez Państwa zgody lub ich odwołanie. Dane te nie są udostępniane dostawcy plików cookie Borlabs.

Zebrane dane będą przechowywane do czasu, gdy zażądają Państwo od nas ich usunięcia lub do czasu, gdy sami usuną Państwo plik cookie Borlabs lub do czasu, gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Obowiązkowe, ustawowe okresy przechowywania danych pozostają bez zmian. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie można znaleźć na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Technologia zgody Borlabs Cookie służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na stosowanie plików cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DSGVO.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli o to poproszono.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po zakończeniu przez nas przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają bez zmian.


4. Wytyczne i narzędzia

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps poprzez API. Dostawcą jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na to przekazywanie danych.

Mapy Google są wykorzystywane w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i ułatwienia znalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

5. dostawcy usług eCommerce i płatności

Przetwarzanie danych (dane klientów i umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane użytkowe) tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub do wystawienia rachunku użytkownikowi.

Zgromadzone dane klientów zostaną usunięte po zakończeniu zlecenia lub zakończeniu stosunków handlowych. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

6. usługi własne

Postępowanie z danymi kandydatów

Oferujemy Państwu możliwość zgłoszenia się do nas (np. drogą mailową, pocztową lub poprzez formularz zgłoszeniowy online). W dalszej części informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych zebranych w trakcie procesu składania wniosku. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych będzie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i wszystkimi innymi przepisami prawa, a Państwa dane będą traktowane w sposób ściśle poufny.


Zakres i cel gromadzenia danych

Gdy wyślesz nam aplikację, przetwarzamy Twoje powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest § 26 BDSG-neu w prawie niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (ogólne nawiązanie umowy) oraz – jeśli wyrazili Państwo zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Państwa dane osobowe będą przekazywane w ramach naszego przedsiębiorstwa wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie Państwa wniosku.

Jeśli aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, przekazane przez Państwa dane zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG-neu i art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Państwu oferty pracy, jeśli odrzucą Państwo ofertę pracy lub wycofają swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania przekazanych przez Państwa danych przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacji (odrzucenia lub wycofania aplikacji) na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Następnie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie to służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy cel dalszego przechowywania przestanie mieć zastosowanie.

Dłuższe przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) lub gdy ustawowe obowiązki przechowywania uniemożliwiają usunięcie.

Włączenie do puli kandydatów

Jeśli nie złożymy Ci oferty pracy, może być możliwe włączenie Cię do naszej puli kandydatów. Jeśli zostaniesz zaakceptowany, wszystkie dokumenty i dane z Twojej aplikacji zostaną przekazane do puli kandydatów, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować w przypadku odpowiednich ofert pracy.

Włączenie do puli kandydatów następuje wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest związane z bieżącym procesem aplikacyjnym. Osoba zainteresowana może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. W takim przypadku dane z puli wnioskodawców zostaną nieodwołalnie usunięte, chyba że istnieją prawne powody do zatrzymania.

Dane z puli wnioskodawców zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po udzieleniu zgody.

Strona główna Nadruk Ochrona danych osobowych Cookies